Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO lolaflora.pl z 02.12.2016.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego lolaflora.pl;

4. Sklep internetowy lolaflora.pl– serwis internetowy dostępny pod adresem www.lolaflora.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy The Mothership sp. z o. o.,  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.lolaflora.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.lolaflora.pl, prowadzony jest przez The Mothership sp. z o. o., mieszczącej się w Krakowie na ulicy Gertrudy 2, mieszkania 5, NIP 6762475064, KRS: 0000504220. Adres do korespondencji ul. Przemysłowa 4/29, 30-701 Kraków.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.6. Towary mogą się nieznacznie różnić od tych widocznych na zdjęciach w Sklepie. Szczególnie dotyczy to Towarów Floraria, w przypadku których mogą występować nieznaczne różnice w wyglądzie kompozycji kwiatowej lub kształcie i rozmiarze naczynia. W przypadku opisanych różnic, Klient zostanie o nich poinformowany przed odbiorem Towaru.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu.

3.2. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepu jest podanie danych wymaganych do zakupu danego Towaru. Dane te różnią się w zależności od rodzaju zamówienia, sposobu płatności i sposobu dostawy.

3.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.lolaflora.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z The Mothership sp. z o. o. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.


V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Informacje na temat dostępnych sposobów dostawy  oraz ich kosztu widnieją przy opisie każdego Towaru dostępnego w Sklepie. Sposoby dostawy to: odbiór osobisty, przesyłka pocztowa. Towary w sklepie różnią się dostępnymi sposobami dostawy.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za Towar przez Sklep. Termin dostawy widoczny w opisie produktów w sklepie, jest czasem szacowanym. Towary różnią się od siebie przewidywanym czasem dostawy lub możliwego odbioru.

5.4 Przy odbiorze osobistym w Krakowie, wymagany jest kontakt telefoniczny ze Sklepem w celu umówienia dnia i godziny odbioru.

5.5. W przypadku zakupu Towaru z kategorii florarium, istnieje możliwość dowozu i odbioru osobistego w Warszawie. Taki dowóz i odbiór osobisty jest ustalany indywidualnie z danym klientem. W przypadku dowozu i odbioru osobistego florarium w Warszawie, czas realizacji zamówienia może przekraczać 10 dni roboczych.


VI. Ceny i sposoby płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

6.2. Dostępne sposoby płatności:

a) przelewem  własnym na numer konta bankowego Alior Bank 51 1060 0076 0000 3380 0017 6976.

b) płatność online poprzez system Shoplo

c) płatność gotówka przy odbiorze osobistym.

6.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

6.4. Banki obsługiwane w ramach automatycznej płatności online:


VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem, na adres elektroniczny sklepu tj. czesc@lolaflora.pl. Po otrzymaniu oświadczenia drogą elektroniczną, Sklep niezwłocznie prześle Klientowi będącemu konsumentem, na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.2. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w pkt 2.1., bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w terminie do 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. The Mothership sp. z o. o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres czesc@lolaflora.pl. The Mothership sp. z o. o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


IX. Zwroty środków finansowych

1. W sytuacji wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję wykonaną przez Klienta. Sklep zwróci środki na numer konta wskazany przez Klienta.

2. Dane do zwrotu środków Klient jest zobowiązany wysłać na adres mailowy: czesc@lolaflora.pl.


X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy The Mothership sp. z o. o.,  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy The Mothership sp. z o. o.  a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę The Mothership sp. z .o .o.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów