Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO lolaflora.pl z 22.03.2018.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego lolaflora.pl;

4. Sklep internetowy lolaflora.pl– serwis internetowy dostępny pod adresem www.lolaflora.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Lola Flora Karolina Kuczek,  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.lolaflora.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.lolaflora.pl, prowadzony jest przez Lola Flora Karolina Kuczek, mieszczącej się w Krakowie na ulicy Meiselsa 3, NIP 5492429609. Adres do korespondencji ul. Przemysłowa 4/29, 30-701 Kraków.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.6. Towary mogą się różnić od tych widocznych na zdjęciach w Sklepie. Szczególnie dotyczy to roślin i ręcznie wykonanych osłonek/doniczek, w przypadku, których każdy produkt jest nieco inny.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu.

3.2. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepu jest podanie danych wymaganych do zakupu danego Towaru. Dane te różnią się w zależności od rodzaju zamówienia, sposobu płatności i sposobu dostawy.

3.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sklep. Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sklep ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji zamówienia. 


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.lolaflora.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Lola Flora Karolina Kuczek umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.


V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Część produktów, w szczególności rośliny nie podlegają wysyłce. Produkty można odebrać osobiście w sklepie na ul. Meiselsa 3 w Krakowie i sklepie przy ul. św. Stanisława 6 Katowice.  Do tych produktów można również zamówić usługę dowozu w Krakowie. Przed obiorem osobisty, prosimy o kontakt ze sklepem przez Facebooka, maila lub telefonicznie w celu umówienie odbioru.

5.3. Informacje na temat dostępnych sposobów dostawy  oraz ich kosztu widnieją przy opisie każdego Towaru dostępnego w Sklepie. Sposoby dostawy to: odbiór osobisty, dowóz Lola Flora, wysyłka. Towary w sklepie różnią się dostępnymi sposobami dostawy.

5.4. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za Towar przez Sklep. Termin dostawy widoczny w opisie produktów w sklepie, jest czasem szacowanym. Towary różnią się od siebie przewidywanym czasem dostawy lub możliwego odbioru.

5.5. Termin realizacji dostawy w przypadku płatności kartą płatniczą wynosi od 2 do 10 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za Towar przez Sklep. Termin dostawy widoczny w opisie produktów w sklepie, jest czasem szacowanym. Towary różnią się od siebie przewidywanym czasem dostawy lub możliwego odbioru.

5.5 Przy odbiorze osobistym w Krakowie lub Katowicach wymagany jest kontakt mailowy lub telefoniczny ze Sklepem w celu umówienia dnia odbioru.


VI. Ceny i sposoby płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

6.2. Dostępne sposoby płatności:

a) przelewem  własnym na numer konta bankowego mBank
86 1140 2004 0000 3402 7747 0029.

b) płatność online poprzez system Shoplo  

6.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

6.4. Banki obsługiwane w ramach automatycznej płatności online:


VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem, na adres elektroniczny sklepu tj. zamowienia@lolaflora.pl. Po otrzymaniu oświadczenia drogą elektroniczną, Sklep niezwłocznie prześle Klientowi będącemu konsumentem, na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Punkt ten nie ma zastosowania w stosunku do produktów wykonanych za zamówienie, to jest kompozycji rolślinnych i florariów.

7.2. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w pkt 2.1., bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient. Zwracany towar musi być nienaruszony i dostarczone w taki sam sposób w jaki dostarczone do Klienta. W prypadku zrwortu ceramiki prosimy o dokładne zabezpieczenie jej przed rozbiciem w trakcie transportu.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w terminie do 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Lola Flora Karolina Kuczek jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres zamowienia@lolaflora.pl Lola Flora Karolina Kuczek zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3 W przypadku wysyłek, towar po otrzmaniu należy rozpakować i dokładnie sprawdzić. Jeśli towar jest uszkodzony należy zrobić zdjęcia uszkodzeń oraz paczki jeśli ta nosi znaki uszkodzenia np. zgniecenia. Następnie należy wysłać infroramcje o uszkodzonym towarze oraz zdjęcia na adres zamowienia@lolaflora.pl.


IX. Zwroty środków finansowych

1. W sytuacji wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję wykonaną przez Klienta. Sklep zwróci środki na numer konta wskazany przez Klienta.

2. Dane do zwrotu środków Klient jest zobowiązany wysłać na adres mailowy: czesc@lolaflora.pl.

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.

4. Do dokonania zwrotu konieczny jest paragon lub faktura, będące dowodem zakupu. 


X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy The Mothership sp. z o. o.,  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy The Mothership sp. z o. o.  a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę The Mothership sp. z .o .o.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów